Inneklima på arbeidsplassen er en lønnsom investering

Inneklima på arbeidsplassen

Hvem ville trodd at noe sånt som inneklimaet faktisk har betydning for produksjonsnivå og fortjeneste? Produktivitet henger for eksempel fullstendig sammen med inneklimaet.

Mange vil nok si at å investere tid og ressurser på å bedre inneklimaet, kan være bedriftens beste investering på både kort og lang sikt.

Firmaer som levere bedriftshelsetjenester i Oslo kan dette og vet akkurat hva som må gjøres for å avdekke ulike bedrifters behov. Det er ofte også godt med noen nye øyne som kan vurdere arbeidsplassen og det kan være enklere for de ansatte å komme med innspill.

Fravær og sykefravær

Sykefravær er uheldig for både den ansatte og bedriften. Ingen vil være syk og de fleste ønsker å ha en arbeidsplass man unngår i det lengste å være borte ifra.

Fravær og sykefravær på arbeidsplassen

Ikke fordi man ikke har flere sykedager, men fordi man trives på jobb og setter pris på arbeidet og kollegaene.

Godt inneklima gir lavere sykefravær
Folk trives og vurderer fravær på grunn av sykdom som siste utvei. De fysiske forholdene på arbeidsplassen kan i stor grad påvirke de ansatte. Det kan være alt fra slitasjeskader, hodepine, gjentatte luftveisinfeksjoner og generell nedsatt allmenntilstand, som er årsaker til sykefravær og som går igjen hos flere ved samme arbeidssted.

Psykososiale forhold på arbeidssteder påvirker også de ansatte og er en faktor som spiller inn på sykefraværet. Dårlige arbeidsforhold og mye sykefravær skaper dårlig stemning og bidrar lite til å skape et godt sosialt miljø. Dette er en ond sirkel hvor et dårlig sosialt miljø er med på å øke sykefraværet.

Inneklima på arbeidsplassen

Hva er et inneklima egentlig? Inneklimaet er i alle fellesarealer, kontorlandskap, garderober og pauserom for å nevne noe. Det er lyskildene man arbeider og oppholder seg i under hele dagen. Har man gode vinduer som slipper inn dagslys eller foregår det meste av arbeidet under skarpe lysstoffrør?

Inneklima på arbeidsplassen

Er det gulvkaldt og man må bruke varme utesko for å holde varmen og går man fra jobb med hodepine på grunn av høye dunkelyder fra maskiner i bygget?

Bedriftshelsetjenesten vil kunne med spesifikke metoder kunne måle og foreta analyser som viser sterke og svake sider ved arbeidsplassen. Typiske områder som man tester er:

  • Støy fra maskiner, utenfra, i lokaler på grunn av størrelsen og i forhold til ansattes arbeidsoppgaver.
  • Luftkvaliteten på arbeidsplassen og om det finnes tilstrekkelig ventilering med mer.
  • Belysning er et annet veldig viktig punkt. Er det nok og riktig lys? Dagslys, arbeidslys og punktlys.
  • Temperaturer sjekkes grundig. Er det riktig balanse mellom varmt og kaldt til riktig årstid? Hvor og hva slags varme er der?

Alle disse punktene beskrevet over, påvirker menneskers helse og produktivitet. Dårlig produktivitet påvirker bedriften både økonomisk og organisatorisk.

Arbeidsgiver

Som arbeidsgiver skal ifølge arbeidstilsynet sikre at arbeidsplassen har et fullstendig forsvarlig inneklima. Dette går jo som oftest ut på at lokalene kan vise til blant annet et godt ventilasjonsanlegg. Hvis bedriften ikke eier lokalene, men leier så har utleieren også et ansvar for inneklimaet.

ventilasjonsanlegg

Dårlig ventilasjonsanlegg som gir dårlig luftkvalitet, kan gjøre mer enn bare følelsen av tett luft. Som arbeidsgiver så er det ikke i bedriftens interesse at de ansatte strever med å blant annet konsentrere seg. Er ikke kvaliteten på luften god nok så er konsentrasjonsvansker i tillegg til luftveisplager, hodepine, tretthet og hudplager noen av symptomer man kan oppleve.

Det er lurt å innhente hjelp utenfra

Når man går i de samme rommene over lengre tid og opplever de samme tingene kan man fort bli blind på det som er rundt en.

Å få utarbeidet en oversikt over områder som bør utbedres gir en noe konkret å jobbe mot. Det vil garantert være en positiv opplevelse å se forbedringer i arbeidsmiljøet på grunn av utbedret inneklima. Alle tjener på et godt inneklima.